گروه ساختمانی عبدالباقی


خدمات ارائه شده گروه تا کنون

144

شهری و رفاهی


2187

تجاری


1326

اداری


2355

تعداد واحدهای مسکونی


دفتر مرکزی