فعالیت های عام المنفعه

حسین عبدالباقی

حمایت هلدینگ عبدالباقی از برگزاری مسابقات هنرهای رزمی قهرمانی کشور در سال 1396

حسین عبدالباقی

حمایت هلدینگ عبدالباقی از برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در آبادان. 1396

حسین عبدالباقی

حمایت هلدینگ عبدالباقی از فرهنگ و هنر آبادان و دریافت لوح سپاس بابت ساخت مجموعه سینمایی متروپل

حسین عبدالباقی

حمایت هلدینگ عبدالباقی از بخش سلامت با ساخت درمانگاه الوانیه آبادان و دریافت تقدیر نامه خیر سلامت توسط حاج حسین عبدالباقی

حسین عبدالباقی

حمایت هلدینگ عبدالباقی از بخش سلامت با ساخت و تجهیز بهداری نیروی انتظامی و دریافت تقدیرنامه خیر سلامت توسط حاج حسین عبدالباقی