فعالیت های ما

سرمایه گذاری

اخذ مجوزهای قانونی در آغاز پروژه

نقشه برداری

آزمایش مکانیک خاک

طراحی معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی

طراحی نما و دکوراسیون داخلی

اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی

اخذ مجوز های قانونی در پایان پروژه

نظارت

خدمات تحقیق و توسعه در صنعت ساخت و ساز