48مجتمع پزشکی، تجاری، اداری، فرهنگی و پارکینگ طبقاتی متروپل  • پیشرفت ساختمان پزشکی-اداری و تجاری(فاز اول)90%


  • پیشرفت ساختمان تجاری، پارکینگ و رفاهی35%
DSC_9458_resizeمجتمع مسکونی والا  • میزان پیشرفت کار80%